ECOZONE A15 BEMMELSE ZEEG TE BEMMEL

 • Ontwerper:Projectbureau Lingezege i.s.m. Rod’or Advies
 • Hoofdaannemer:De Enk Groen en Golf
 • Opdrachtgever:Projectbureau Lingezegen
 • Voorbereiding:2014-2015
 • Uitvoering:2015-2016
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 442.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Opstellen VO en DO
 • Opstellen kostenramingen
 • Bestekken en tekeningen
 • Bestek- en directiebegrotingen
 • Directievoering en toezicht

Park Lingezegen is een groot nieuw regionaal landschapspark dat ontwikkeld is voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Het biedt ruimte aan mens, water, landbouw en natuur en heeft een oppervlakte van 1.700 ha. In het gebied tussen de A15 en de Betuwelijn wordt een rietveld aangelegd, een hakhoutbos, een elzenrijk essen/iepenbos, een fietspad, wandel en ruiterroutes. Het totale projectgebied is circa 16 ha.

Projectbureau Lingezegen heeft Rod’or Advies opdracht gegeven voor het ontwerpen, het uitvoeringsgereed maken en het begeleiden van de uitvoering van deze nieuwe ‘Ecozone A15’.

Binnen het landschapspark Lingezegen is een doorgaande ecologische structuur gevormd middels grotere gebieden en ecologische stapstenen. Een belangrijke stapsteen in deze keten is de ecologische zone A15 Bemmelse Zeeg. In het gebied ingeklemd tussen de Betuweroute, A325 en  verlengde van de A15 is, rekening houdend met de beperkingen onder hoogspanningsleidingen, een natte rietzone van 1,5 ha ontwikkeld omzoomd met bosschages. Om het rietveld te kunnen realiseren is circa 1,20 meter afgegraven zodat de ligging circa 0,20 meter onder waterniveau bedraagt. Op circa 50% van het perceel zijn rietstekken geplant aangezien het overige deel door natuurlijke vermeerdering begroeid raakt. Het rietveld wordt middels een stuw- en overstortsysteem gestuurd.

Voor de bosschages rondom het rietveld is een uitgekiend ecologisch aanplantsysteem gebruikt. Deze bospercelen ten noorden en zuiden van het rietveld bestaan uit elzenrijk essen-iepenbos. Het elzenrijk essen-iepenbos wordt gedomineerd door gewone es aangevuld met enkele gladde iepen en zwarte elzen. In de struiklaag staan soorten als sleedoorn, meidoorn en dauwbraam. De kruidlaag bestaat onder andere uit vochtminnende soorten als moerasspirea, gele lis, valeriaan en rietgras.

De brug over de Bemmelse Zeeg, een variatie op het basismodel van park Lingezegen, verbindt het fietspad langs het gebied met Bemmel en het Rijn-Waal pad.