FORT LUNET AAN DE SNEL TE SCHALKWIJK

 • Ontwerper:Dienst Landelijk Gebied
 • Hoofdaannemer:Van der Ven
 • Opdrachtgever:Gemeente Houten
 • Voorbereiding:2013-2014
 • Uitvoering:2016-2017
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 660.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Digitaliseren schetsontwerp DLG
 • Advisering uitvoerbaarheid
 • Vervaardigen globale kostenraming schetsontwerp
 • Vervaardigen globale kostenraming beheerkosten
 • Situatie- en hoogtemeting
 • Opstellen Voorlopig Ontwerp
 • Presentatietekening Voorlopig Ontwerp

Het kleine, enigszins verscholen in het groen, maar karakteristieke Rijksmonument Fort Lunet aan de Snel is gelegen in Schalkwijk en is in 1845-1846 gebouwd als een klein open aarden werk om de Lekdijk beter te kunnen verdedigen aangezien het naburige Fort Honswijk te weinig zicht op de vijand zou hebben.

In de periode 1871 t/m 1879 werd de Lunet, genoemd naar het gelijknamige kronkelige waterloopje De Snel, gemoderniseerd. Er werden o.a. een bomvrij gebouw en enkele bruggen gebouwd. De bomvrije kazerne en remise (stalling voor geschut) zijn weggewerkt in de oostelijke punt van de omwalling. Alleen de voorgevel, gericht op het veilige westen, is zichtbaar. Ook de smalle toegang tot het fort is aan weerszijden voorzien van aarden wallen, zodat troepen en materieel ongezien in en uit het fort konden.

Jarenlang is Lunet aan de Snel, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ontoegankelijk geweest omdat het van oudsher door defensie werd gebruikt. Tot enkele jaren geleden is het terrein door de explosieven opruimingsdienst in gebruik geweest waarna in 2016 de gemeente Houten het Fort van het Rijk heeft gekocht. Met deze aankoop en de overeenkomst met Stichting Lunet aan de Snel in maart 2017 wil de gemeente bijdragen aan het behoud van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed in Houten. De Stichting is voornemens eind 2017 of uiterlijk in het voorjaar van 2018 de deuren te openen voor bezoekers die op een educatieve en recreatieve manier kunnen kennismaken met het Fort.

Voor de herinrichting heeft de gemeente Houten de wens geuit om het terrein zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor recreanten, met name wandelaars. Dit is gerealiseerd door het terrein te voorzien van een inrichting (o.a. een speciale route over het Fort) die de situatie aan het begin van de 20e eeuw zoveel mogelijk benadert, met behoud van natuurwaarden. De grote munitieloods is verwijderd, het gronddek op de kazerne is weer in vorm gebracht en het gebouw heeft een uitgebreide opknapbeurt gekregen. De restauratie en herontwikkeling van het gehele fort is middels een bouwteamovereenkomst tot stand gekomen.