HERINRICHTING DE NIEUWE OOSTER TE AMSTERDAM

 • Ontwerper:Karres + Brands Landschapsarchitecten
 • Hoofdaannemer:
 • Opdrachtgever:De Nieuwe Ooster, begraafplaats - crematorium – gedenkpark
 • Voorbereiding:2004-2011
 • Uitvoering:2005-2011
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Budgetramingen
 • Kostenramingen
 • Bestekken en tekeningen
 • Besteks- en directiebegrotingen
 • Directievoering en toezicht

De Nieuwe Ooster, sinds 2003 een Rijksmonument, is met zijn ruim 33 hectare en circa 30.000 begraafplaatsen de ‘grootste begraafplaats van Nederland’. Begraving, crematie en herdenking zijn de primaire functies van De Nieuwe Ooster.

In opdracht van de Nieuwe Ooster heeft Karres en Brands Landschapsarchitecten voor de totale begraafplaats in 2004 een Masterplan gemaakt. Het plan heeft richting gegeven aan nieuwe ontwikkelingen en heeft de samenhang van het geheel bewaakt. Versterking van de drie verschillende zones, die voortvloeien uit de geschiedenis van de begraafplaats, heeft hierbij centraal gestaan. In de periode 2005 t/m 2011 zijn verschillende deelplannen gefaseerd geïmplementeerd.

Voor het Masterplan, opgebouwd uit de onderdelen ‘herinterpretatie’, ‘restauratie’ en ‘ontwikkeling’, heeft Rod’or Advies een overall-budgetraming vervaardigd. Met deze budgetraming als basis hebben wij vervolgens steeds onderdelen van de begraafplaats vanuit Definitieve Ontwerpen technisch voorbereid en begeleid tot en met de uitvoering. Dit heeft geleid tot een aantal bijzondere projecten op de begraafplaats waar we er een aantal van willen noemen:

 • Herinrichting asbestemmingsgebied (2006)
 • Columbarium (urnenmuur als van onderdeel asbestemmingsgebied) (2006)
 • Renovatie van diverse grafvakken (2006)
 • NUM (Nederlands Uitvaart Museum) (augustus 2007)
 • Renovatie en herinrichting bedrijventerrein (2008)
 • Strooiweide en entree-elementen (2009)
 • Gedenkzuilen bosprieel (2010)
 • Uitbreiding keldergraven vak 65 (2010)
 • Islamitische begraafplaats (2011)
 • Grafkelders (2009)

Asbestemmingsgebied

Het ontwerp van het asbestemmingsgebied (locatie voor as van overledenen) wordt gekenmerkt door een inrichting met veel verschillende sferen. De fraaie langwerpige waterpartij (100 bij 7 meter) wordt omlijst door een strakke oeverrand van geparelstraald RVS. Vrij in het water zijn natuurstenen sokkels geplaatst waardoor de mogelijkheid geboden wordt hierop urnen te plaatsen. Daarnaast zijn er gebieden aangelegd met siergrassen, rododendrons, natuursteentegels en halfverharding.

Urnenmuur

Een heel bijzonder onderdeel van het asbestemmingsgebied wordt gevormd door de urnenmuur of columbarium. Deze muur is opgebouwd uit betonnen nissen met een bijzondere toplaag en een futuristisch ogende buitenbekleding van zink. Het geheel wordt gedragen door een stalen binnenskelet. Middels een 3D-uitwerking van beton, staal en bekleding is de complexe vormgeving van de muur uitgewerkt.

Renovatie van diverse grafvakken

De 4, in het oorspronkelijke ontwerp van Leonard Springer opgenomen, grote grafkamers zijn ook gerenoveerd. Daarvoor zijn eerst de uitgangspunten van het oude ontwerp onderzocht en geherinterpreteerd op basis van de bestaande situatie. Vervolgens is het plan technisch uitgewerkt waarbij ook het verwijderen van de bestaande en het terugbrengen van de oorspronkelijk beplanting is opgenomen. Diverse stalen opsluitingen en gefundeerd / verstevigd gras is toegepast op een dusdanige wijze dat er geen schade aan de bestaande graven is veroorzaakt.

Ontwikkeling bedrijventerrein

Vanwege de grootte van de begraafplaats is een centrale locatie voor opslag en stalling voor personeel en materieel noodzakelijk. Deze werf, of beter gezegd bedrijventerrein, is aangelegd aan de rand van de begraafplaats langs de Rozenburglaan. De aanleg van het bedrijventerrein is gecombineerd met de bouw van een extra werkplaats en opslagruimte. Op het bedrijventerrein zijn o.a. een grote parkeerplaats, diverse opslaglocaties voor puin, zand, natuursteen e.d. en een composteerinstallatie gerealiseerd.

Rod’or Advies heeft naast de besteksvoorbereiding van het bedrijventerrein terrein ook de totale ontwikkeling van het terrein begeleid zoals de bouw van de loods, de sanering van het terrein, de aanleg van nutsvoorzieningen, de beveiliging en de aanvraag van alle noodzakelijke vergunningen.

Uitbreiding keldergraven vak 65

Als vervanger voor de traditionele graven in grond zijn hier keldergraven toegepast. Door realisatie van ruim 500 kelders is de capaciteit van het vak 2,5 keer zo groot geworden. Daarnaast zijn er ook diverse zaken aangepast aan de tegenwoordige tijd. Zo is het drainagesysteem vervangen en is het filtering- en beluchtingssysteem aangepast.

Ook voor dit deelproject heeft Rod’or Advies de volledige voorbereiding en het management op zich genomen. Hierbij is, naast een traditionele aanbesteding voor de terreininrichting, ook een Europese aanbesteding verzorgd voor de leverantie van de kelders en de deksels.

Grafkelders

In samenwerking met Karres en Brands Landschapsarchitecten heeft Rod’or Advies het gehele traject tot en met de aanbesteding voorbereid en is de uitvoeringsbegeleiding ook verzorgd.

Nadat de grond tussen alle 448 grafkelders is verwerkt, is het definitieve bemalingssysteem aangebracht. Dit systeem bestaat uit 60 verticale drains die tot een diepte van N.A.P. -7 tot -10 meter verdeeld over het terrein zijn aangebracht.

Het grondwater wordt door middel van een gescheiden leidingstelsel en een bijbehorende pomp afgevoerd. De grafkelders zijn voorzien van betonnen deksels waar nabestaanden een herinnering aan hun dierbaren kunnen plaatsen. Per kelder is plaats voor 5 overledenen.

De nieuwe paden hebben een waterdoorlatende fundering van 10 cm dik en een toplaag van 2 cm die is afgestrooid met maassplit. Onder de paden is een drainageleiding aangebracht om in een korte tijd grote hoeveelheden regenwater af te kunnen voeren.

Islamitische begraafplaats

De islamitische begraafplaats op De Nieuwe Ooster kenmerkt zich door de centrale as, volgend uit het gebedsgebouw en wasruimte. Het pad is gevormd door een pad van gebroken grafstenen. Een grasveld met jeneverbessen vormt de toekomstige informele en natuurlijke ogende begraaflocatie. Dit alles wordt omzoomd met behulp van een beukenhaag. Diverse grondpaden voorzien van een stalen opsluiting vormen de noodzakelijke toegangen. Ook voor dit deelproject heeft Rod’or Advies de volledige voorbereiding verzorgd.