STEDENBOUWKUNDIG (MATEN)PLAN

 • Ontwerper:EGM Architecten / Paul van Beek Landschappen
 • Hoofdaannemer:-
 • Opdrachtgever:Schiphol Real Estate / Rotterdam Airport Vastgoed BV
 • Voorbereiding:2004-2017
 • Uitvoering:2005-heden
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 35.000.000,- à € 40.000.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Inventarisatie beschikbare gegevens
 • Coördineren benodigde metingen / onderzoeken
 • Inventarisatie boven- en ondergrondse infrastructuur
 • Verwerken gegevens in basisondergrond
 • Opstellen integrale waterhuishoudingsplannen
 • Opstellen verkeersplannen
 • Opstellen tracéplannen ondergrondse infrastructuur
 • Opstellen verlichtingsplannen
 • Vervaardigen digitaal Stedenbouwkundig (maten)plan

Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt heel vaak een Stedenbouwkundig plan opgesteld. In een stedenbouwkundig plan wordt de gewenste inrichting van alle elementen die ruimte vragen positioneel vastgelegd en op tekening aangegeven. In het Stedenbouwkundig plan voor Rotterdam The Hague Airport, zoals opgesteld vanaf 2004 en de jaren daarna op regelmatige wijze bijgewerkt, zijn de volgende zaken vastgelegd:

 • stedenbouwkundige hoofdopzet / kavels
 • de relatie met omliggende deelplannen
 • verkeersontsluiting
 • wandel- en fietsroutes
 • waterstructuur
 • groenstructuur
 • parkeeroplossingen in het openbaar gebied
 • afbakening deelplannen binnen het project
 • afbakening grens landzijdig-luchtzijdig
 • principeprofielen infrastructuur
 • ligging van bruggen en duikers

Om tot een Stedenbouwkundig plan te komen is een ontwerpproces doorlopen waarbij keuzes zijn gemaakt voor enerzijds het type bebouwing en de uitwerking van de woonvelden (kavelpaspoorten) als de vormgeving van de openbare ruimte (inrichtingsplannen). In het ontwerp is rekening gehouden met diverse aspecten, zoals aansluiting op het omliggende landschap en met (bestaande) bebouwing, een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen, duurzaam groen en water, milieutechnische aspecten en veiligheidsaspecten.

Rod’or Advies is al in een vroeg stadium betrokken bij het project. Na het vervaardigen van het Masterplan door de ontwerpcombinatie EGM Architecten en Paul van Beek Landschappen in 2003 is in 2004 de inventarisatiefase gestart waarbij de bestaande boven- en ondergrondse infrastructuur in kaart is gebracht. Deze digitale onderlegger is als basis gebruikt voor het, in ontwerpteam, vervaardigen van het Stedenbouwkundig Matenplan. Samen met het Stedenbouwkundig plan is door de ontwerpcombinatie een beeldkwaliteitsplan vervaardigd om de beeldkwaliteit in het plan te creëren, te verbeteren of veilig te stellen en worden aanbevelingen gedaan of richtlijnen gegeven voor vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Het beeldkwaliteitsplan vormt de richtlijn bij de realisatie van ruimtelijke plannen en vertaalt principes naar concrete oplossingsrichtingen voor o.a. de ontwikkelingen op kavelniveau. Door middel van het vervaardigde beeldkwaliteitsplan is aangetoond dat er met de voorgenomen ontwikkeling op RTHA sprake is van een goede beeldkwaliteit.