RESTAURATIE EN HERINRICHTING WALKARTPARK TE ZEIST

 • Ontwerper:SB4 / Copijn Bruine Beuk
 • Hoofdaannemer:De Enk Groen en Golf
 • Opdrachtgever:Gemeente Zeist
 • Voorbereiding:2015-2016
 • Uitvoering:2016
 • Uitvoeringskosten (excl. BTW):circa € 615.000,-

Uitgevoerde taken/rol Rod'or Advies:

 • Voorbereidende werkzaamheden
 • Coördineren asfalt-, funderings- en bodemonderzoek
 • Coördineren vervolgonderzoek natuurtoets
 • Opstellen kostenramingen
 • Opstellen risico-analyse
 • Bestek met tekeningen
 • Opstellen bestekbegroting
 • Aanbestedingsprocedure

Het Walkartpark is gelegen in het centrum van Zeist direct naast het gemeentehuis en grenzend aan de Slotlaan. Het Rijksmonumentale park is in 1904, na aanpassingen volgens het ontwerp van Hendrik Copijn, door Marianne Henriëtte Walkart (1825-1904) nagelaten aan de gemeente Zeist met de opdracht dat het park voor publiek opengesteld blijft. Nadien hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden, waaronder de inpassing van oorlogsmonumenten en de aanleg of aanpassing van entrees.

De gemeente Zeist heeft in 2015 opdracht gegeven aan SB4 Bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen en Copijn Bruine Beuk om gezamenlijk en in samenwerking met een dialooggroep (waarin een vertegenwoordiging van omwonenden en groeperingen uit Zeist) een renovatieplan op te stellen. Input voor het ontwerp zijn de meer dan 1.200 reacties en ideeën die zijn opgehaald tijdens de Week van het Walkartpark in 2015. Toen zijn inwoners van Zeist opgeroepen om hun wensen en behoeften voor het park aan te geven. Een speciaal in het leven geroepen dialooggroep heeft al deze wensen van bewoners serieus bekeken en de meeste wensen zijn opgenomen in het Definitief Ontwerp. Op basis van het Definitief Ontwerp heeft Rod’or Advies van de gemeente Zeist de opdracht gekregen voor de uitvoeringsvoorbereiding en de aanbestedingsprocedure.

Het park heeft door de renovatie een betere verbinding met het centrum gekregen. Dit is gerealiseerd door de entrees naar het centrum aan te passen, op een aantal plekken meer openheid in de ‘doorzichten’ (bijvoorbeeld op de Slotlaan) te creëren en een omlijsting in de vorm van een laag hek toe te passen. Daarnaast is de padenstructuur verbeterd en zijn er meer bloeiende planten en bomen aangebracht zodat er elk seizoen iets interessants in het park te ontdekken is. Het park- en speelmeubilair is vernieuwd en de fontein is in ere hersteld zodat dit een uitnodigende plek is om te vertoeven. Tenslotte heeft het park een duidelijk ‘kloppend hart’ gekregen in de vorm van een plein in het midden van het park waar vanaf het voorjaar 2017 horeca is voorzien. Naast wandelen heeft het park alle ruimte om te picknicken op zomerse dagen en leuke dingen te organiseren.

In de tweede helft van 2016 is het Walkartpark gerenoveerd. Het nieuw ingerichte park is op 17 december 2016 op een feestelijke manier weer in gebruik genomen. Samen met vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht, de Rijksdienst en de dialooggroep heeft verantwoordelijk wethouder Sander Jansen het park heropend.